Daugstad BL  Gildeheim   Om Hjemmesidene   Styret    Mønstervedtekter    Arkiv   Gjestebok/Linker


Mønstervedtekter for Daugstad Bygdelag.

Vedtekter for Daugstad Bygdelag, stiftet og vedtatt 03.-mar.2008

§ 1.             Navn

Lagets navn er Daugstad Bygdelag, forkortet til DB

§ 2.             Formål og virkemidler

2.1          Lagets formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet, samarbeide med andre bygdelag og påvirke styresmaktene for områdets interesser. Dette med hovedfokus og med utgangspunkt i ”Gildeheim” som er bygdas ”storstue”.
Laget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål
.

2.2          Laget er partipolitisk uavhengig.

2.3          Lagets styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av
felles interesse.

2.4          Laget drifter egen web-side og gir ut et eget blad. Formannen tar ansvaret for at disse blir fortløpende oppdatert.

2.4               Laget skal ivareta stedets interesser som et hørings- og
samarbeids- organ overfor kommunen og andre offentlige
instanser.

2.5               Laget skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i
lagets virkeområde og i den daglige drift.

§ 3.             Lagets geografiske område.

3.1               Laget sitt område er slik: Fra Helset til Fagervik

§ 4.             Lagets hus

4.1               Lagets hus ”Gildeheim” skal først og fremst tjene til laget sitt formål. Likevel kan huset leies ut under visse vilkår.

4.2               En egen husgruppe på minst to personer skal konstitueres årlig.

4.3               Husgruppen har ansvaret for husets vedlkehold og utleie. Husregler skal etableres.

4.4               Mindre sammenkomster som ikke er til inntekts erverv og som ikke er en privat sammenkomst, skal fritt få disponere huset uten betaling.

4.5               Styret, sammen med husgruppen bestemmer satsene for utleie.

4.6               Husreglene skal følges.

§ 5.             Juridisk person

5.1               Laget er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig
og begrenset ansvar for gjeld.

§ 6.             Medlemskap

6.1                               Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området anses som medlem.
Lagets vedtekter og formål er en rettesnor og det er opp til hver enkelt om man vil betale den til enhver tid fastsatte kontingent.
For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende oppfylle kriteriene som medlem. Stemmerett har man fra det året man fyller 15 år.

6.2               Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og lagarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

§ 7.             Kontingent

7.1               Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§ 8.             Årsmøte

8.1               Lagets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes
innen utgangen av februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og
bekjentgjøres med minst 1 ukes varsel. Forslag må være sendt styret innen
1. februar. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

8.2               Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført
med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

8.3                               Årsmøtet behandler:

8.3.1           Årsmelding

8.3.2           Regnskap

8.3.3           Innkomne forslag

8.3.4           Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

8.3.5           Valg av:

8.3.5.1      Leder (særskilt valg)

8.3.5.2      Fire styremedlemmer

8.3.5.3      To revisorer

8.3.5.4      Valgkomité på to medlemmer

8.4               Det velges dirigenter til å lede årsmøtet og en eller to referenter.
Dirigenten(e) behøver ikke være medlem i laget. Årsmøtets
beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – blir publisert på nettsidene.

8.5               Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg
velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år.
Revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

8.6               Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for
å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det
foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges
ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det
som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.

8.7               Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som
er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

8.8               Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet, og deltar på siste styremøte før årsmøtet.

§ 9.             Ekstraordinært årsmøte

9.1               Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når
minst 10 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §8. Innkallingsfristen er
minst 7 dager.

§ 10.          Medlemsmøter

10.1           Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres
minst 3 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert
årsmøte. Gjerne i forbindelse med ”Rusken”.

§ 11.          Lagets ledelse (styret)

11.1           Laget ledes av et styre som er lagets øverste myndighet mellom
årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.

11.2           Styret skal:

11.2.1       Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

11.2.2       Stå for lagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

11.2.3       Forvalte lagets eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med lagets økonomi

11.2.4       Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

11.2.5       Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

11.2.6       Representere laget utad

11.3           Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det

11.4           Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets
vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert

11.5           Styret har disposisjonsrett over bygdelagets midler til alminnelige
administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på
årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller kasserer før utbetaling

Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

11.6           Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant styrets leder møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme

§ 12.          Vedtektsendringer

12.1           Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på
ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 13.          Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1           Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte
3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med
2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som
avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2           Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det
formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen fordeles til andre aktive lag i bygda. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3                           Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig
vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene
om vedtektsendring (§ 12). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
kreditorer.